Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Други 100. Справка - Декларация за туристически данък info
Гражданско състояние 1997. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС info
Гражданско състояние 2019. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ info
Гражданско състояние 2020. ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО info
Гражданско състояние 2034. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ – ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ info
Гражданско състояние 2036. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ info
Гражданско състояние 2037. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ info
Гражданско състояние 2039. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР ВОДЕН ДО 1978 г. info
Гражданско състояние 2057. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА info
Гражданско състояние 2074. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА ПЪРВИ ПЪТ/ info
Гражданско състояние 2075. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А/ И ДЕЦА info
Гражданско състояние 2076. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ info
Гражданско състояние 2077. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО info
Гражданско състояние 2092. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА info
Гражданско състояние 2109. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ info
Гражданско състояние 2128. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС / info
Гражданско състояние 2129. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ЗА ПЪРВИ ПЪТ info
Гражданско състояние 2500. ЕП2019-Приложение №12 - Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК) info
Гражданско състояние 2501. ЕП2019-Приложение №13 - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) info
Гражданско състояние 2502. ЕП2019-Приложение №14 - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 ИК) info
Гражданско състояние 2503. ЕП2019-Приложение №16 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) info
Туризъм и иконом дейности 2047. Категоризация на заведения за хранене и развлечения info
Туризъм и иконом дейности 20471. Категоризация на средства за подслон и настаняване клас А info
Туризъм и иконом дейности 20472. Категоризация на средства за подслон и настаняване клас Б info
Туризъм и иконом дейности 20473. Категоризация на средства за подслон и настаняване клас Б info
Технически услуги 2082. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот info
Технически услуги 2096. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване (чл. 195 ал. 5 и чл. 196) info
Технически услуги 4014. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство info